Miljöhot

Vårt miljöarbete

Utdrag ur vår miljöpolicy

Linköpings Skogstjänst skall:

  • Arbeta för att alla medarbetare skall ha erforderlig kompetens och medvetenhet på miljöområdet. Kunskapsutveckling skall främjas inom alla LSAB:s verksamheter.
  • Aktivt verka för att alla anställda och till företaget knutna entreprenörer skall känna ett personligt ansvar och delaktighet i det löpande dagliga miljöarbetet.
  • Verka för att använda de biologiska resurserna på ett effektivt sätt, samtidigt som miljökraven beaktas och respekteras.
  • Verka för ständigt minskade miljöbelastningar.
  • Arbeta för att utveckla skogsbränsleprodukterna till ett ännu mer konkurrenskraftigt bränsle.
  • Utföra skogliga åtgärder i enlighet med gällande certifieringsstandard i de fall fastigheten är certifierad.

Vår arbetsmiljöpolicy

Avtalsförhållanden:
De entreprenörer/företag som anlitas för planerings- skogsvårds- och drivningsarbeten ska ha erlagt lagstadgade avgifter och skatter.

Arbetsmiljö:
Skogstjänst ska verka för god och säker arbetsmiljö inom ramen för svensk lagstiftning och god branchpraxis.

Arbetsorganisation:
Skogstjänst strävar ständigt efter förbättringar som utvecklar företaget och dess anställda.

Grundkompetens:
Ny rekryterade medarbetare ska han en god grundkompetens för att möjligöra ett fortsatt lärande i det skogliga arbetet.

Kompetensutveckling:
Skogstjänsts medarbetare har möjlighet till löpande kompetensutveckling.