GROT-hantering

GROT-anpassad avverkning

Vad i arbetet kan påverka nästa eller kommande system?

 • Avverka tillräckligt bred basväg, ca 6 m, eftersom virkesskotaren är 2 meter smalare än risskotaren.
 • Avverka tillräcklig avläggsyta till groten.
 • Megawattvolymen kan skilja sig mycket beroende vilket bestånd som avverkas. Spannet kan vara mellan 40 MWh/ha i ett magert tallbestånd till 120MWh/ha i ett frodigt granbestånd.
 • Beräkna avläggsyta för grot. Exempel (HxBxL):5 m x 4 m x 10 m = 200 m3s = 70 MWh = 1 ha blandskog.
 • Normalbyggd välta innehåller ca 7 MWh per löpmeter.
 • Spara virke till diken så risskotaren kan ta sig över.
 • Riset måste hållas rent från sten och grus då detta direkt påverkar bränslevärdet negativt genom förhöjd askhalt och riskerar att orsaka skador på flismaskinen.
 • Om underväxtröjningen är undermåligt utförd – sörj för att placera grothögarna på platser där inte små träd riskerar att ryckas upp av risskotaren vilket riskerar att medföra grus och sten i GROTEN.
 • ”Lagd hög ligger” – räta gärna till riset för att underlätta för grotskotaren men var försiktig och rör inte i GROTEN om risk för nedsmutsning föreligger.

Lämpligt för uttag?

Risanpassning bör bara utföras där skotaren kommer åt riset. Exempel på områden där risanpassning inte är lämpligt är t.ex ”spökslag” utmed blöta partier där skördaren avverkar och placerar virket till närmsta ordinarie basväg. Körslag i anslutning till mindre bergplatåer är ej heller lämpliga att risanpassa pga liten volym och svår framkomlighet för risskotaren.

 1. Torr mark är inte lämplig för att ta tillvara skogsbränsle.
 2. Frisk och fuktig mark lämpar sig bra för uttag av skogsbränsle.
 3. Torvmark är inte lämpligt för skogsbränsle.

För magra och grotfattiga trakter där det potentiella energiuttaget är lågt per hektar, bör dialog om lämplighet hållas innan uttag görs.

Virkesskotning

För att hålla ner kostnaderna för GROT-skotningen är det positivt att sträva efter att få GROT-fångsten närmare skogsbilvägen genom att grot längst in på hygget används till att risa basvägar.

Risskotning

Vad i arbetet kan påverka nästa eller kommande system?

 • Använd aldrig annan grip vid risskotning än en risgrip.
 • Sörj för att GROTEN hålls ren från grus, sten eller annat oorganiskt material.
 • Placera vältan så att den är nåbar för en lastbilskran, dvs bakkant på vältan får ligga max 8,5m från centrum på skogsbilvägen.
 • Använd gärna grövre toppar eller rötade stockar i botten på högen för att minska risken att flisaren får med föroreningar – skyddar även mot markfukt.
 • Undvik att lasta av GROT vid vägtrumma, på stenigt underlag, under kraftledning eller på blöt mark.
 • För att följa certifieringsbestämmelser: Lämna tre större talltoppar och tre stora lövträdtoppar per hektar.

Uppläggning av välta

 • Undvik korsläggning av GROTEN.
 • Avlägg placeras på höger sida i utgåenderiktning från vändplanen – speciellt viktigt om vändplanen är snäv eller har dålig bärighet.
 • Lägg vältorna i lastbilens utkörningsriktning och markera vältriktning.
 • Märk vältorna med vältlappar där kontraktsnummer och objektsnamn framgår.

Vändplan

Grotbilar och huggbilar behöver större vändplan än virkesbilar. Biometria rekommenderar
att vändplanen är minst 26 meter i diameter.

* Måttkrav på godkända vändplaner/vändslingor enligt Biometria.