Vårt miljöarbete

Miljöpolicy

Linköpings Skogstjänst skall:

 • Arbeta för att alla medarbetare skall ha erforderlig kompetens och medvetenhet på miljöområdet.
  Kunskapsutveckling skall främjas inom alla LSAB:s verksamheter.
 • Aktivt verka för att alla anställda och till företaget knutna entreprenörer skall känna ett personligt ansvar och delaktighet i det löpande dagliga miljöarbetet.
 • Verka för att använda de biologiska resurserna på ett effektivt sätt, samtidigt som miljökraven beaktas och respekteras.
 • Följa gällande lagstiftning.
 • Verka för ständigt minskade miljöbelastningar.
 • Så långt det är möjligt minimera risken för utsläpp av för miljön skadliga ämnen.
 • Arbeta för att utveckla skogsbränsleprodukterna till ett ännu mer konkurrenskraftigt bränsle.
 • Verka för att föra tillbaka en del av den näring som tas ut vid ett skogsbränsleuttag i form av askåterföring.
 • Ta hänsyn till övriga intressenter inom skogen. Gentemot dessa intressenter skall vi vara öppna och tillhandahålla saklig information.
 • Beakta miljöaspekten vid upphandling av varor och tjänster.
 • Arbeta efter sammanvägningen av vad som är tekniskt möjligt, ekonomiskt rimligt och ekologiskt motiverat.

 

 • Utföra skogliga åtgärder i enlighet med FSC® (FSC-C089427)– och/eller PEFC (PEFC/05-32-7/V523)-standard i de fall markägaren är certifierad.
 • Hantera certifierat virke FSC® – och/eller PEFC i enlighet med relevant spårbarhetsstandard.

 

 • Ej ta emot följande:
  – illegalt avverkat virke
  – virke avverkat från områden med olösta sociala konflikter
  – virke från områden där höga bevarandevärden hotas
  – virke från områden där skog i större skala omvandlas till plantage eller icke skoglig användning
  – virke från genetiskt modifierade träd
  – virke från avverkningar som strider mot Svenska PEFC’s och/eller FSC®’s policy för nyckelbiotoper.

 

 • Följa ILO:s kärnkonventioner gällande:
  • Barnarbete
  • Tvångsarbete
  • Diskriminering på arbetsplatsen
  • Ansluta sig till facket, och kollektivavtal

Utdrag ur vår arbetsmiljöpolicy

Avtalsförhållanden
De entreprenörer/företag som anlitas för planerings- skogsvårds- och drivningsarbeten ska ha erlagt lagstadgade avgifter och skatter.

Arbetsmiljö
Skogstjänst ska verka för god och säker arbetsmiljö inom ramen för svensk lagstiftning och god branchpraxis.

Arbetsorganisation
Skogstjänst strävar ständigt efter förbättringar som utvecklar företaget och dess anställda.

Grundkompetens
Ny rekryterade medarbetare ska han en god grundkompetens för att möjligöra ett fortsatt lärande i det skogliga arbetet.

Kompetensutveckling
Skogstjänsts medarbetare har möjlighet till löpande kompetensutveckling.

Certifieringar

Vi är gruppcertifierade inom följande:

Spårbarhetsparaply PEFC (PEFC/05-32-7/V523)
dnvse-pefc-coc-219
PEFC hemsida

Spårbarhetsparaply FSC® (FSC-C089427)
DNV-COC-001517, DNV-CW-001517
FSC® hemsida

Entreprenörscertifiering PEFC (PEFC/05-22-53)
1701002