Personuppgiftspolicy

Personuppgiftspolicy

GDPR (General Data Protection Regulation)

Linköpings Skogstjänst AB, nedan kallad ”Skogstjänst”, är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter enligt gällande lagstiftning. Skogstjänst åtar sig att skydda och respektera din integritet vid utförandet av våra tjänster, vid kontakt med dig och vid all behandling av dina personuppgifter som vi utför.

Skogstjänst behandlar de personuppgifter som krävs för fullgörandet av vårt åtagande mot dig och för att följa krav i lag eller förordning, eller om du har lämnat samtycke till behandlingen. I första hand hämtar Skogstjänst uppgifterna direkt från dig.

Personuppgifter innebär all information som kan hänföras till en identifierbar fysisk person. De uppgifter vi främst behandlar är:

 • Namn
 • Postadress
 • Telefonnummer
 • Personnummer
 • Kredituppgifter
 • E-postadress
 • Bankuppgifter
 • Fastighetsuppgifter

För ekonomitjänster – såsom deklaration, kan det även gälla uppgifter som:

 • Inkomstuppgifter
 • Resejournal/uppgifter om resor
 • Medlemskap

För fastighetstjänster, t.ex. för upplåtelseavtalshantering, kan även följande uppgifter komma att samlas in:

 • Personuppgifter för nyttjanderättshavare
 • Kreditupplysningar för nyttjanderättshavare
 • Personuppgifter kopplade till rättighetsinnehavare, servitut etc.

Korrespondensen mellan dig och oss kan också komma att sparas för att vi ska kunna utföra våra tjänster på bästa sätt.

 • För att kunna kommunicera med dig
 • För att upprätta och utföra våra uppdrag enligt avtal
 • För att administrera din betalning
 • För att administrera dina ärenden hos oss
 • För att leva upp till krav enligt lag, förordning eller myndighetsföreskrift

Säkerhet

Skogstjänst vidtar lämpliga tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder för att skydda dina personuppgifter mot otillbörlig åtkomst, förändring eller förstörelse. Uppgifterna sparas i databaser skyddade genom behörighetsstyrning och brandväggar, och personalen hos oss som har åtkomst till dina person¬uppgifter har kunskap om personuppgiftshantering och frågor om sekretess. Det innebär dock alltid en risk att lämna ut personuppgifter på digitala kanaler då det inte helt går att skydda tekniksystem från intrång.

Utlämning av uppgifter

Vi kan komma att lämna ut dina personuppgifter till leverantörer som vi använder för att sköta drift och underhåll av våra IT-system, och till de vi anlitar för att hantera personuppgifter för vår räkning (personuppgiftsbiträden) ingår vi avtal för att säkerställa säker och laglig hantering av dina personuppgifter. Vi kan komma att lämna uppgifter till betalningsförmedlare, anlitade entreprenörer, och samarbetspartners. Vi kan också komma att lämna ut dina personuppgifter till myndigheter, såsom Skattemyndigheten eller polis, domstol och andra brottsbekämpande myndigheter, om vi är skyldiga att göra detta enligt lag eller för att skydda våra rättigheter eller tredje parts rättigheter.

Dina personuppgifter kommer inte att överföras till länder utanför EU/EES.

Ändringar i personuppgiftspolicyn

Skulle vi behöva ändra i behandlingen av dina personuppgifter så kommer vi att informera om innehållet i de nya villkoren.

Radering av uppgifter

Dina personuppgifter kommer inte att bevaras under längre tid än vad som är nödvändigt med hänsyn till ändamålen med behandlingen och vi kommer i övrigt att radera personuppgifter på sätt som följer av tillämplig lagstiftning.

Vid anmälan till evenemang som Skogstjänst arrangerar gallras personuppgifterna efter evenemangets genomförande, såvida inte samtycke att spara uppgifterna har lämnats.

Om du avslutar ditt kund- eller leverantörsförhållande med oss kommer dina personuppgifter att lagras till dess att de är inaktuella, såvida inte särskilda lagkrav gäller, som exempelvis bokföringslagen. Om det kan misstänkas att det kan ha förekommit bedrägeri eller något annat otillbörligt förbehåller vi oss rätten att lagra dessa uppgifter under en längre period till dess att misstankarna utretts.

Rätt att begära information

Du äger rätt att begära information om vilka personuppgifter vi behandlar om dig och dessutom få eventuellt ofullständiga, felaktiga, inaktuella eller oväsentliga uppgifter rättade, borttagna eller uppdaterade.

Om du har några frågor om vår personuppgiftspolicy eller har någon annan fråga angående vår behandling av dina personuppgifter får du gärna kontakta oss på info@skogstjanst.se

Certifieringar

Vi är gruppcertifierade inom följande:

Spårbarhetsparaply PEFC (PEFC/05-32-7/V523)
dnvse-pefc-coc-219
PEFC hemsida

Spårbarhetsparaply FSC® (FSC-C089427)
DNV-COC-001517, DNV-CW-001517
FSC® hemsida

Entreprenörscertifiering PEFC (PEFC/05-22-53)
1701002